Skip to main content
Wykorzystaj w pełni potencjał regionu

Referencje

Recenzje MakeYourAsia

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów

Z usług biznesowych i turystycznych MakeYourAsia skorzystały już setki zadowolonych klientów. Dzięki naszej współpracy z rządowymi agencjami, lokalnymi samorządami, instytucjami kulturalnymi i firmami międzynarodowymi, zbudowaliśmy szeroką sieć kontaktów w całej Azji Południowo-Wschodniej. Poniżej dowiesz się, jak nasza wiedza rynkowa, doświadczenie i kompetencje pozwolą Ci wykorzystać potencjał Azji Południowo-Wschodniej.

Wybrane projekty:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Organizacja wyjazdu do Kambodży dla Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w styczniu 2020 roku.

 • Przygotowanie i koordynacja wizyty
 • Planowanie i realizacja spotkań delegatów Urzędu Marszałkowskiego z urzędnikami lokalnymi oraz izbami handlowymi w Phnom Penh, Battambang i Siem Reap
 • Zapewnienie tłumaczeń ustnych w języku polskim - angielskim - khmerskim podczas spotkań w regionalnych urzędach administracyjnych, izbach handlowych i stowarzyszeniach gospodarczych
 • Ogólne wspracie podczas delegacji

AlfaKonferencje

Organizacja konferencji biznesowej w Ho Chi Minh City w Wietnamie w styczniu 2020 roku.

 • Przygotowanie i realizacja konferencji
 • Obsługa tłumaczeniowa podczas wydarzenia
 • Obsługa logistyki wydarzenia
 • Organizacja zakwaterowania dla uczestników

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Wsparcie w organizacji i realizacji Polskiej Misji Edukacyjnej w Hanoi i Ho Chi Minh City we wrześniu 2019 roku.

 • Organizacja logistyki, usług transportowych, rezerwacja lokalizacji i planowanie wydarzeń
 • Wsparcie podczas wszystkich wydarzeń

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

Usługi transportowe podczas targów THAIFEX w Bangkoku, w Tajlandii - maj i czerwiec 2019 roku.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

Organizacja misji biznesowej B2B i rozmów na targach Food&Hotel w Ho Chi Minh City w Wietnamie w kwietniu 2019 roku.

 • Organizacja spotkan B2B
 • Organizacja usług transportowych podczas misji gospodarczej
 • Przygotowanie i realizacja kontroli produktu
 • Usługa tłumaczeń (polsko-wietnamskich)
 • Osobisty nadzór nad przebiegiem misji gospodarczej

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

Organizacja usług transportowych i badania produktu na targach SIAL Interfood w Dżakarcie, Indonezja, listopad 2018 rok.

 • Ustalenia dotyczące kontroli produktu w punkcie sprzedaży
 • Organizacja usług transportowych 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

Organizacja misji gospodarczej i spotkań B2B w Ho Chi Minh City w Wietnamie w ramach targów VietFood&Beverage w czerwcu 2018 roku.

 • Organizacja spotkań B2B
 • Przygotowanie i obsługa logistyki wizyty
 • Organizacja kontroli produktu w punkcie sprzedaży
 • Tłumaczenia polsko-wietnamskie podczas wizyty i sesji B2B

X-Food

Partnerstwo w organizacji przedstawicielstw handlowych, przygotowaniu spotkań biznesowych i koordynacji logistyki w Azji Południowo-Wschodniej.

 • Organizacja zakwaterowania i wsparcie pracowników firmy
 • Organizacja przedstawicielstw handlowych w latach 2017 i 2018 
 • Tłumaczenie dokumentów i interpretacja podczas negocjacji biznesowych

Publicis One

Organizacja i realizacja wyjazdu incentive dla grupy przedsiębiorców z Kazachstanu do Wietnamu w grudniu 2017 roku.

 • Przygotowanie podróży i logistyki
 • Realizacja wycieczki w języku angielskim i rosyjskim
 • Opieka i nadzór pilota wycieczki przez cały pobyt

Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Organizacja wyjazdu Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do Wietnamu we wrześniu 2017 roku.

 • Przygotowanie programu wycieczki
 • Planowanie logistyki związanej z pobytem i występami
 • Wsparcie w organizacji występów w Hanoi i Ho Chi Minh City
 • Polsko-wietnamskie tłumaczenia dokumentów oraz tłumaczenia ustne podczas koncertów i pobytu
 • Opieka naszego pilota podczas całego pobytu

Selected past projects:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Organization of a study visit to Cambodia for the Department of Economy of the Marshal's Office of the Wielkopolska Region in January 2020.

 • Preparation and coordination of the logistics of the visit
 • Scheduling and execution of meetings between the delegates of the Marshal’s Office and local officials, as well as chambers of commerce in Phnom Penh, Battambang, and Siem Reap
 • Providing Polish - English - Khmer interpretation services during meetings at regional administrative offices, chambers of commerce, and economic associations
 • Overall support for the delegation

AlfaKonferencje

Hosting of a business conference in Ho Chi Minh City, Vietnam in January 2020.

 • Preparation and implementation of the conference
 • Interpreting services during the event
 • Handling of the logistics of the event
 • Organization of accomodationfor participants

National Agency for Academic Exchange (NAWA)

Support in the organization and implementation of the Polish Educational Mission in Hanoi and Ho Chi Minh City in September 2019.

 • Arrangement of logistics, transport services , location booking and event planning
 • Support throughout the events

National Support Centre for Agriculture (KOWR)

Transportation services during THAIFEX trade fair in Bangkok, Thailand in May and June 2019.

National Support Centre for Agriculture (KOWR)

Organization of a B2B business mission and business talks at Food&Hotel trade fair in Ho Chi Minh City, Vietnam in April 2019.

 • Organization of bilateral B2B talks
 • Arrangement of transportation services during the economic mission
 • Preparation and implementation of a store-check
 • Polish - Vietnamese interpretation during the mission
 • Personal supervision over the course of the economic mission

National Support Centre for Agriculture (KOWR)

Organization of transportation services and store-check at the SIAL Interfood trade fair in Jakarta, Indonesia in November 2018.

 • Store-check arrangements at sales point
 • Organization of transportation services during the economic mission

National Support Centre for Agriculture (KOWR)

Organization of an economic mission and B2B talks in Ho Chi Minh City, Vietnam as part of VietFood&Beverage trade fair in June 2018.

 • Organization of bilateral B2B meetings
 • Preparation and handling of the logistics of the visit
 • Arrangement of a store-check at sales point
 • Polish - Vietnamese interpretations during visits and B2B sessions

X-Food

Partnership in the organization of trade missions, preparation of business meetings, and coordination of logistics in Southeast Asia.

 • Organization of accommodation and support for employees of the company
 • Organization of trade missions in 2017 and 2018
 • Translation of documents and interpreting during business negotiations

Publicis One

Organization and implementation of an incentive trip for a group of entrepreneurs from Kazakhstan in Vietnam in December 2017.

 • Preparation of the itinerary and logistics
 • Implementation of the tour in English and Russian
 • Tour leader's care and supervision throughout the stay

Academic Choir of Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland

Organization of a tour for the Academic Choir of the Adam Mickiewicz University in Poznan in Vietnam in September 2017.

 • Preparation of the tour program
 • Planning of the logistics related to the stay and performances
 • Support in organizing of the performances in Hanoi and Ho Chi Minh City
 • Polish - Vietnamese translations of documents and interpretation services during concerts and stays
 • Tour-leader care throughout the stay

Chcesz wiedzieć więcej?

Odkryj potencjał Azji Południowo-Wschodniej!

Would you like to know more?

Discover the potential of Southeast Asia!